Аты-жөні Ф.И.О S.N.P Қызметі Должность Function

Өтіл                                Стаж

Stadge

1 Жарекин Арман Мырзахметұлы Жарекин Арман Мырзахметұлы Zharekin Arman Myrzakhmetuly Директор , тарих пәні мұғалімі Директор, учитель истории Director, history teacher 9
2 Саудағалиева Бибізада Ізетқызы Саудағалиева Бибізада Ізетқызы Saudagalieva Bibizada Izetkyzy ОІЖО  Химия пәні мұғалімі Зам. директора по учебной части, учитель по химии Deputy director of education, chemistry teacher 32
3 Тұрмағанбетов Фазылбек Сақыпұлы Тұрмағанбетов Фазылбек Сақыпұлы Turmaganbetov Fazylbek Sakypuly  ОІЖО  Дене шынықтыру мұғалімі Зам. директор по учебной части, учитель физкультуры Deputy director of education, physical training teacher 26
4 Омаров Жеңісбек Бақытұлы Омаров Жеңісбек Бақытұлы Omarov Zhenisbek Bakytuly Бейін жөніндегі орынбасары, тарих пәні мұғалімі Зам.по профильному обучению, учитель истории Deputy director for profile, history teacher 10
5 Толықбаева Ләззат Кенжеғалиқызы Толықбаева Ләззат Кенжеғалиқызы Tolykbaeva Lazzat Kenzhegalikyzy ТІЖО ағылшын тілі пәні мұғалімі Зам.директорапо воспитательной части, учитель английского языка Organizer, teacher of english 10
6 Қосмұратов Айдын Қабашұлы Қосмұратов Айдын Қабашұлы Kosmutatov Aidyn Kabashuly ТІЖО бейнелеу өнері пәні мұғалімі Зам.директорапо воспитательной части, учитель ИЗО Organizer, art teacher  6
7 Бисенбаева Бағдат Жұмабекқызы Бисенбаева Бағдат Жұмабекқызы Bisenbaeva Bagdat Zhumabekovna Қосымша білім беру педагогы, ағылшын тілі пәні мұғалімі Педагог допольнительного образования, учитель английского языка Teacher of additional education, teacher of english 28
8 Өтемұратов Алтынбек Мырзалыұлы Өтемұратов Алтынбек Мырзалыұлы Utemutatov Altynbek Myrzalyuly Ұйымдастырушы педагогб технология пәні мұғалімі учитель-организатор , учитель технологии  teacher-organizer, teacher of technology 21
9 Утебасова Фариза Есенжоловна Утебасова Фариза Есенжоловна Utebasova Fariza Esenzholovna Көркемдік жетекші, музыка пәні мұғалімі Художественный руководитель, учитель музыки Artistic director, teacher of music 14
10 Сейітқазы Ақниет Сәкенқызы Сейітқазы Ақниет Сәкенқызы Seitkazy Akniet Sakenkyzy Тәлімгер Вожатый Counselor 0
11 Ермағанбетова Сабина Бақытжанқызы Ермағанбетова Сабина Бақытжанқызы Ermaganbetova Sabina Bakytzhankyzy Психолог  Психолог Psychologist 12
12 Маратқызы Мөлдір Маратқызы Мөлдір Maratkyzy Moldir Психолог  Психолог  Psychologist 3
13 Сарина Әсем Сарина Әсем Sarina Asem Психолог  Психолог  Psychologist 6
14 Сағатқызы Есенгүл Сағатқызы Есенгүл Sagatkyzy Esengul Әлеуметтік педагог Социальный педагог Social teacher 2
15 Жасақова Ұлболсын Әбдібайқызы Жасақова Ұлболсын Әбдібайқызы Zhasakova Ulbolsyn Abdibaikyzy Әлеуметтік педагог Социальный педагог Social teacher 11ай
16 Есенова Алтынай Қуанышқызы Есенова Алтынай Қуанышқызы Esenova Altynai Kuanyshovna Мектепалды дайындық сыныбы педагог дошкольного образования  preschool teacher 22
17 Төлегенова Бақытгүл Әбдіқадірқызы Төлегенова Бақытгүл Әбдіқадірқызы Tulegenova Bakytgul Abdikadyrkyzy Мектепалды дайындық сыныбы педагог дошкольного образования  preschool teacher 11
18 Бекеева Светлана Аманбекқызы Бекеева Светлана Аманбекқызы Bekeeva Svetlana Amanbekkyzy Мектепалды дайындық сыныбы педагог дошкольного образования  preschool teacher 1
19 Бижанова Алтын Темірбайқызы Бижанова Алтын Темірбайқызы Bizhanova Altyn  Temirbaikyzy Ұзартылған күн тобы продленная группа  extended group 1
20 Еспен Берік Көлмаханұлы Еспен Берік Көлмаханұлы Espen Berik Kolmakhanuly Спорт нұсқаушы-1ст инструктор по спорту sports instructor 32
21 Дүйжанов Мұратбек Қанибайұлы Дүйжанов Мұратбек Қанибайұлы Duizhanov Muratbek Kanibaiuly Шеберхана меңгерушісі-1ст зав.мастерской Head of the workshop 23
22 Сейтов Серік Әлиханұлы Сейтов Серік Әлиханұлы Seitov Serik Alikhanuly Еңбек нұсқаушы-0,5ст инструктор по труда labor instruction 26
23 Бекниязова Динагүл Алмасқызы Бекниязова Динагүл Алмасқызы Bekniyazova Dinagul Almaskyzy Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель казахского языка и литературы  Teacher of Kazakh 21
24 Әбдірахманова Бахытгүл Орынбасарқызы Әбдірахманова Бахытгүл Орынбасарқызы Abdirakhmanova Bakhytgul  Orynbasarkyzy Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель казахского языка и литературы  Teacher of Kazakh 21
25 Алданова Шапағат Қайырбекқызы Алданова Шапағат Қайырбекқызы Aldanova Shapagat Kaiyrbekovkyzy Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель казахского языка и литературы  Teacher of Kazakh 15
26 Әбдібаева Жұлдыз Қамбарқызы Әбдібаева Жұлдыз Қамбарқызы Abdibaeva Zhuldyz Kambarkyzy Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель казахского языка и литературы  Teacher of Kazakh 8
27 Бимағанбетова Марал Әлімбекқызы Бимағанбетова Марал Әлімбекқызы Bimaganbetova Maral Alimbekkyzy Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель казахского языка и литературы  Teacher of Kazakh 4
28 Уәлихан Анар  Мырзабайқызы Уәлихан Анар  Мырзабайқызы Ualikhan Anar myrzabaikyzy Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель казахского языка и литературы  Teacher of Kazakh 11ай
29 Боханова Таланды Сердалықызы Боханова Таланды Сердалықызы Bukhanova Talandy Serdalykyzy Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 34
30 Бөлекова Тамара Сейітқызы Бөлекова Тамара Сейітқызы Bolekova Tamara Seitkyzy Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 30
31 Прімжарова Гүлнара Әкімалықызы Прімжарова Гүлнара Әкімалықызы Primzharova Gulnara Akimalykyzy Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 26
32 Шағанова Қаламқас Еркінқызы Шағанова Қаламқас Еркінқызы Shaganova Kalamkas Erkinkyzy Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 8
33 Жансайын Гүлхан Жансайынқызы Жансайын Гүлхан Жансайынқызы Zhansaiyn Gulkhan Zhansaiynlyzy Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 0
34 Бесбай Гүлфаризат Бесбайқызы Бесбай Гүлфаризат Бесбайқызы Besbai Gulfarizat Besbaikyzy  Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 0
35 Тулегенова Айнұр Асқарқызы Тулегенова Айнұр Асқарқызы Tulegenova Ainur Askarkyzy Ағылшын тілі пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 11
36 Сақыпова Венера Серікқалиқызы Сақыпова Венера Серікқалиқызы Sakypova Venera Serikkalikyzy Ағылшын тілі пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 13
37 Нұрмаханов Қайыржан Шамилұлы Нұрмаханов Қайыржан Шамилұлы Nurmakhanov Kaiyrzhan Shamiluly Ағылшын тілі пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 9
38 Елібаева Шарбану Наурызбайқызы Елібаева Шарбану Наурызбайқызы Elibaeva Sharbanu Nauryzbaikyzy Ағылшын тілі пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 9
39 Ағыбаева Жаннат Темірланқызы Ағыбаева Жаннат Темірланқызы Agybaeva Zhannat Temirlankyzy Ағылшын тілі пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 6
40 Аймуханбетова Акгул Есенжоловна Аймуханбетова Акгул Есенжоловна Aimukhanbetova Akgul Esenzholovna Ағылшын тілі пәні мұғалімі учитель русского языка и литературы  Teacher of Russian 6
41 Атантаева Айнагүл Иярқызы Атантаева Айнагүл Иярқызы Atantaeva Ainagul Yarkyzy Математика пәні мұғалімі учитель математики Teacher of Math 24
42 Рысмағанбетов Руслан Жантілеуұлы Рысмағанбетов Руслан Жантілеуұлы Rysmaganbetov Ruslan Zhantileuyly Математика пәні мұғалімі учитель математики Teacher of Math 13
43 Имантаева Гүлшат Сагитбекқызы Имантаева Гүлшат Сагитбекқызы Imantaeva Gulshat Sagitbekkyzy Математика пәні мұғалімі учитель математики Teacher of Math 12
44 Қуандықова Гүлбану Мейрамбекқызы Қуандықова Гүлбану Мейрамбекқызы Kuandykova Gulbanu Meirambekkyzy Математика пәні мұғалімі учитель математики Teacher of Math 2
45 Самат Асылан Саматұлы Самат Асылан Саматұлы Samat Aslan Samatyly Математика пәні мұғалімі учитель математики Teacher of Math 0
46 Мамбетва Айнагүл Амангелдіқызы Мамбетва Айнагүл Амангелдіқызы Mambetova Ainagul Amangeldikyzy Информатика пәні мұғалімі учитель информатики IT-teacher 15
47 Милушев Ерлан Ерікұлы Милушев Ерлан Ерікұлы Milushev Erlan Erikuly Информатика пәні мұғалімі учитель информатики IT-teacher 2
48 Құрмановаыбике Әбілқайырқызы Құрмановаыбике Әбілқайырқызы Kurmanova Baktybike Abilkaiyrkyzy География пәні мұғалімі учитель географии Teacher of Geography 31
49 Сағынбаева Әсия Тельманқызы Сағынбаева Әсия Тельманқызы Sagynbaeva Asya Telmankyzy География пәні мұғалімі учитель географии Teacher of Geography 26
50 Айдарова Айсұлу Тельманқызы Айдарова Айсұлу Тельманқызы Aidarova Aisulu Telmankyzy География пәні мұғалімі учитель географии Teacher of Geography 4
51 Сәрсенбаева Динагүл  Сәрсенбаева Динагүл  Sarsenbaeva Dinagul Биология пәні мұғалімі учитель биологии Teacher of Biology 27
52 Ділмағанбет Мақсат Әділұлы Ділмағанбет Мақсат Әділұлы Dilmaganbetov Maksat Adiluly Биология пәні мұғалімі учитель биологии Teacher of Biology 2
53 Сәндібек Алқагүл Нұртайқызы Сәндібек Алқагүл Нұртайқызы Sandibek Alka Nurtaikyzy Биология пәні мұғалімі учитель биологии Teacher of Biology 2
54 Сәуірбай Зейнолла Мұхайысұлы Сәуірбай Зейнолла Мұхайысұлы Sauirbai Zeinolla Mukhaiysuly Физика пәні мұғалімі учитель физики Teacher of physics 26
55 Есенжолова Күлман Салихқызы Есенжолова Күлман Салихқызы Esenzholova Gulman Salikhkyzy Физика пәні мұғалімі учитель физики Teacher of physics 34
56 Әмірхан Жадыра Әмірхан Жадыра Amirkhan Zhadyra Физика пәні мұғалімі учитель физики Teacher of physics 8
57 Орын Қуаныш Тұрақтыұлы Орын Қуаныш Тұрақтыұлы Oryn Kuanysh Turaktyuly Физика пәні мұғалімі учитель физики Teacher of physics 3
58 Ізмағанбетова Валентина Қонысқызы Ізмағанбетова Валентина Қонысқызы Izmaganbetova Valentina Konyskyzy Химия пәні мұғалімі учитель химии chemistry teacher 35
59 Әбдірахман Қалдыгул Нағашыбайқызы Әбдірахман Қалдыгул Нағашыбайқызы Abdirakhman Kaldygul Nagashybaikyzy Химия пәні мұғалімі учитель химии chemistry teacher 22
60 Амангалиева Айнұр Амангалиқызы Амангалиева Айнұр Амангалиқызы Amangalieva Ainur Amangalikyzy Химия пәні мұғалімі учитель химии chemistry teacher 2
61 Атантаев Айдос Дәулетұлы Атантаев Айдос Дәулетұлы Atantaev Aidos Dauletuly Тарих пәні мұғалімі учитель истории teacher of history 24
62 Сарыбаева Гүлназ Әкімжанқызы Сарыбаева Гүлназ Әкімжанқызы Sarybaeva Gulnaz Akimzhankyzy Тарих пәні мұғалімі учитель истории teacher of history 13
63 Садриева Шынар Талғатқызы Садриева Шынар Талғатқызы Sadrieva Shynar Talgatkyzy Тарих пәні мұғалімі учитель истории teacher of history 15
64 Кәрібаева Алмагүл Әбілжанқызы Кәрібаева Алмагүл Әбілжанқызы Karibaeva Almagul Abilzhankyzy Тарих пәні мұғалімі учитель истории teacher of history 13
65 Кенжебаева Жұлдыз Қуанышбайқызы Кенжебаева Жұлдыз Қуанышбайқызы Kenzhebaeva Zhuldyz Kuanyshbaikyzy Өзін-өзі тану пәні мұғалімі учитель самопознания self-knowledge teacher 21
66 Бижанов Мирас Амангелдіұлы Бижанов Мирас Амангелдіұлы Bizhanov Miras Amangeldiuly Музыка пәні мұғалімі учитель музыки Teacher of music 1
67 Имамурзина Олеся Болаткалиевна Имамурзина Олеся Болаткалиевна Imamurzina Olesya Bolatkalievna Бейнелеу пәні мұғалімі учитель рисования teacher of art 14
68 Маханова Балғаным Маханова Балғаным Makhanova Balganym Технология пәні мұғалімі учитель технологии Teacher of technology 33
69 Алтынбаев Нұрабек Шайғазыұлы Алтынбаев Нұрабек Шайғазыұлы Altynbaev Nurabek Shaigazyuly Технология пәні мұғалімі учитель технологии Teacher of technology 20
70 Қосанова Жанар Тілеулесұлы Қосанова Жанар Тілеулесұлы Kosanova Zhanar Tileuleskyzy Технология пәні мұғалімі учитель технологии Teacher of technology 6
71 Әміров Орынбасар Әміров Орынбасар Amirov Orynbasar Дене шынықтыру пәні мұғалімі учитель физкультуры physical training teacher 27
72 Зиядин Ерік Зиядин Ерік Ziyadin Erik Дене шынықтыру пәні мұғалімі учитель физкультуры physical training teacher 11
73 Жанпейіс Бекболат Жақсылықұлы Жанпейіс Бекболат Жақсылықұлы Zhanpeis Bekbolat Zhaksylykuly Дене шынықтыру пәні мұғалімі учитель физкультуры physical training teacher 17
74 Әміров Бердібек Орынбасарұлы Әміров Бердібек Орынбасарұлы Amirov  Berdibek Orynbasaruly Дене шынықтыру пәні мұғалімі учитель физкультуры physical training teacher 4
75 Тлеумбетова Жанайым Кургуловна Тлеумбетова Жанайым Кургуловна Tleumbetova Zhanaiym Kurgulovna Дене шынықтыру пәні мұғалімі учитель физкультуры physical training teacher 7
76 Жарлығаев Елдос Илгизұлы Жарлығаев Елдос Илгизұлы Zharlygaev Eldos Ilgizuly Дене шынықтыру пәні мұғалімі учитель физкультуры physical training teacher 7
77 Қазанбаев Ақансері Орынбасарұлы Қазанбаев Ақансері Орынбасарұлы Kazanbaev Akanseri Orynbasaruly Дене шынықтыру пәні мұғалімі учитель физкультуры physical training teacher 4
78 Сембайұлы Ерлан Сембайұлы Ерлан Sembaiylu Erlan  Дене шынықтыру пәні мұғалімі учитель физкультуры physical training teacher 3
79 Талғат Қанат Талғатұлы Талғат Қанат Талғатұлы Talgat Kanat Talgatuly Дене шынықтыру пәні мұғалімі учитель физкультуры physical training teacher 3
80 Жанпейсов Болатбай Жақсылықұлы Жанпейсов Болатбай Жақсылықұлы Zhanpeisov Bolatbai Zhaksylykuly Алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі учитель военной подготовки Teacher of military training 11
81 Әзбергенова Лена Жалғасбайқызы Әзбергенова Лена Жалғасбайқызы Azbergenova Lena Zhalgasbaikyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 39
82 Ержанова Науат Айманқызы Ержанова Науат Айманқызы Erzhanova Nauat Aimankyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 35
83 Ыбраева Сәуле Сердалықызы Ыбраева Сәуле Сердалықызы Ybyraeva SauleSerdalykyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 30
84 Баймұқанова Валентина Ершегеқызы Баймұқанова Валентина Ершегеқызы Baimykhanova Valentina Ershegekyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 28
85 Жанпейісова Гүлжан Жақсылыққызы Жанпейісова Гүлжан Жақсылыққызы Zhanpeisova Gulzhan Zhaksylykkyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 24
86 Ердіғұл Ләззат Рысқалиқызы Ердіғұл Ләззат Рысқалиқызы Erdigul Lazzat Ryskalikyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 15
87 Оразова Сандуғаш Досатқызы Оразова Сандуғаш Досатқызы Orazova Sandugash Dosatkyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 22
88 Қуаншыбай Самал Қуанышбайқызы Қуаншыбай Самал Қуанышбайқызы Kuanyshbai Samal Kuanyshbaikyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 20
89 Ырғызбаева Айнұр Нұрлыбекқызы Ырғызбаева Айнұр Нұрлыбекқызы Yrgyzbaeva Ainur Nurlybekkyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 12
90 Қанатбаева Қырмызы Ордақызы Қанатбаева Қырмызы Ордақызы Kanatbaeva Kyrmyzy Ordakyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 13
91 Есқарина Бекзат Жалғасбекқызы Есқарина Бекзат Жалғасбекқызы Eskarina Bekzat Zhalgasbekkyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 12
92 Сейтова Эльвира Сагинбаевна Сейтова Эльвира Сагинбаевна Seitova Elvira Saginbaevna Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 11
93 Аймаганбетова Индира Амангелдиевна Аймаганбетова Индира Амангелдиевна Aimaganbetova Indira  Amangeldikyzy Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 8
94 Ельжанова Баян Турехановна Ельжанова Баян Турехановна Elzhanova Bayan Turekhanovna Бастауыш сынып мұғалімі учитель начальных классов Teacher of primary school 5